Národní muzeum

1 bod

Národní muzeum je největším muzeem České republiky s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Skládá se z pěti odborných a do jisté míry samostatných ústavů: Přírodovědeckého muzea, Historického muzea, Českého muzea hudby, Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur a Knihovny Národního muzea. Každý z nich má ještě několik specializovaných oddělení a sbírky, které obsahují dohromady více než třináct milionů předmětů. Jejich sbírání a uchovávání přispívá k pochopení světa a umožňuje předávání kulturních hodnot z generace na generaci. Získané poznatky jsou dále prezentovány nejen v odborných publikacích, ale především prostřednictvím expozic, výstav a doprovodných vzdělávacích programů pro širokou veřejnost.

Popis objektu

Aktuální informace o zpřístupnění jednotlivých objektů Národního muzea naleznete ZDE.

PODROBNÉ INFORMACE O VSTUPNÉM

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NÁRODNÍHO MUZEA

Národní muzeum zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav a připravilo několik novinek a zajímavých kategorií:

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými.

Národní muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví.

Muzejní jednohubky

Krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma.

Virtuálně do muzea bez bariér

Výběr upravených virtuálních prohlídek pro neslyšící návštěvníky.

Vernisáže

Vernisáže nových výstav prostřednictvím on-line přenosů.

OBJEKTY NÁRODNÍHO MUZEA:

Národní muzeum v současnosti spravuje deset pražských objektů:

  • Muzejní komplex Národního muzea, České muzeum hudby, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Národopisné muzeum Národního muzea, Národní památník na Vítkově, Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany, Lapidárium Národního muzea, Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra a Památník Jaroslava Ježka

Dále má Národní muzeum ve správě šest mimopražských objektů:

  • Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, Zámek Vrchotovy Janovice, Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích, Památník Josefa Suka v Křečovicích, Památník Jana Palacha ve Všetatech a Vilu Hany a Edvarda Benešových

PROGRAM NÁRODNÍHO MUZEA:

Expozice

  • V dlouhodobých expozicích najdete to nejzajímavější, co nám zanechaly předchozí generace našich sběratelů, badatelů, vědců a umělců.

Výstavy

  • V současné době se v budovách nachází zejména krátkodobé výstavy, na tvorbě stálých expozic se intenzivně pracuje. Zjistěte, jaké to jsou a jaké pro vás Národní muzeum chystá otevřít.

Akce

  • Národní muzeum pořádá nejrůznější akce k jednotlivým výstavám i expozicím pro děti i dospělé. Vyberte si z nabídky tematických festivalů, přednášek, koncertů, komentovaných prohlídek i divadelních představení.

Pro školy

  • Široká škála atraktivních vzdělávacích programů pro zájmové organizace a všechny stupně a typy škol – mateřské, základní i střední.

NOVINKY:

Sál minerálů otevřen!

  • V expozici nazvané Sál minerálů si mohou návštěvníci prohlédnout více než 4000 předmětů ze sbírky, která celkově čítá neuvěřitelných 100 000 minerálů z celého světa. Ve své surové podobě je tu prezentováno hned několik podob zlata, stříbra a diamantů. K vidění je mimo jiné také asi stovka minerálů pocházejících od jednoho ze zakladatelů Národního muzea hraběte Kašpara Šternberka a desítky ukázek od takových osobností jakými byli kníže Klemens Metternich, opat strahovského kláštera Jeroným Josef Zeidler či mineralog František Xaver Zippe.

Poklady numismatických sbírek   

  • Dlouhodobá výstava Poklady numismatických sbírek představuje návštěvníkům numismatiku jako vědu i sběratelský obor, a to především na základě sbírkových fondů Národního muzea doplněných o zápůjčky spolupracujících institucí. Zájemci se mohou těšit na Chaurovu sbírku, která představuje největší existující kolekci bohemikálních mincí i medailí od 10. do 19. století, a na numismatické unikáty od antiky po 20. století 

 Komentované prohlídky pro neslyšící

  • Přihlašování je možné prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách Národního muzea. Potvrzení o přihlášení Vám přijde prostřednictvím e-mailu.

VÍCE INFORMACÍ:

Historie objektu

Založení Národního muzea předcházelo ustavení České společnosti nauk r. 1789. Samotné Národní muzeum, které je nejstarším a největším muzejním ústavem v Čechách, bylo pod názvem Vlastenecké muzeum založeno r. 1818 slavnostním provoláním zemské šlechty v čele s hrabětem Kašparem ze Šternberka, mj. významným mineralogem a paleontologem, který muzeu věnoval svou mineralogickou sbírku. Byl také jmenován předsedou Společnosti vlasteneckého musea v Čechách, která vznikla r. 1820 a stala se majitelkou a správkyní sbírek a organizovala muzejní práci. Muzeum zpočátku nemělo vlastní budovu, proto byly první sbírky, pocházející z darů ze soukromých sbírek českých aristokratů, shromažďovány v klášteře u sv. Jakuba, později v zapůjčeném prostoru ve Šternberském paláci na Hradčanech, od r. 1845 v malém jednopatrovém Nostickém paláci Na Příkopě (v místě dnešní Živnobanky).

Zásluhu o rozvoj muzea měla řada významných osobností – organizátor a jednatel Společnosti vlasteneckého musea František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, Joachim Barrande, Josef Dobrovský, Karel Jaromír Erben a mnoho jiných. Velký význam mělo založení dodnes vydávaného prvního vědeckého českého časopisu s názvem Časopis Národního muzea (1827) a založení Matice české (1831), vydavatelství základních prací české vědy a literatury.

Od roku 1922 nese muzeum své dnešní jméno. V r. 1934 přešlo muzeum do vlastnictví a správy Země české, v roce 1949 bylo převedeno do vlastnictví státu. V době svého založení byly sbírky zaměřeny převážně přírodovědně. František Palacký s dalšími mladými vlastenci se zasloužili o rozšíření na sbírky historické a specializaci na kulturní a vědní obory. Růst sbírek však vyžadoval stále větší prostory. V době bourání hradeb kolem Nového Města se podařilo dr. Ladislavu Riegrovi dosáhnout, aby městská rada darovala pro novostavbu muzea pozemek po zbořené Koňské bráně. V roce 1883 vyhlásil Zemský výbor konkurs na návrh nové budovy na pozemku o rozloze 13 500 m2. První cenu vyhrál architekt Josef Schulz, který byl také pověřen vedením stavby. V letech 1885 – 1890 postavil rozsáhlý novorenesanční objekt nákladem 1 935 000 zlatých. Půdorys je pravidelný obdélník o stranách 104 a 74 m, nejvyšší bod budovy je 70 m nad rampou. Od fontány až do věže vede 338 schodů. V objektu je celkem více než tři a půl tisíce dveří a 562 oken. Budova má dva obdélníkové dvory oddělené středním traktem. Čtyři nároží jsou tvořena čtyřbokými věžemi s kopulemi. Nad střední částí hlavního průčelí se zdvíhá hlavní věž s kopulí a lucernou.

Koncem března 1891 byla dokončena instalace sbírek a 18. května 1891 bylo muzeum slavnostně otevřeno. Výzdoba muzea nejvýznamnějšími umělci byla zhruba dokončena r. 1903. Fontána pod vstupním schodištěm je z roku 1892. Ze lví tlamy vytéká voda do mramorového koryta a dále do mramorových nádrží. Na pozadí fontány jsou nad rampou před hlavním vchodem alegorické sochy Čechie se svatováclavskou korunou, Vltava a Labe na stranách, opodál Morava jako děvče s klasy a Slezsko jako hoch s tkalcovským člunkem (autor Antonín Wagner). Po stranách vchodu do budovy sedí dvě postavy: Historie a literatura a Přírodní vědy (autor Josef Mauder). Reliéfní desky pod nápisem Museum regni bohemiae na průčelí, rovněž od Antonína Wagnera, znázorňují založení Zbraslavského kláštera Václavem II., založení Karlovy univerzity Karlem IV. a Rudolfa II. v kruhu učenců. Alegorické skupiny Obětavost, Nadšení, Láska k pravdě a Láska k minulosti na nárožních pilířích jsou od Bohuslava Schnircha. Vstupní sloupovou halu zdobí bronzové plastiky Libuše, Přemysla oráče, sv. Václava a Přemysla Otakara II. od slavného mnichovského sochaře Ludvíka Schwanthalera. Ostatní jeho postavy jsou na muzejním schodišti ve středním křídle budovy: Eliška Přemyslovna, Jiří z Poděbrad, Arnošt z Pardubic a Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Prostor schodiště je dále zdoben řadou šestnácti poprsí mužů, kteří mají zásluhy o muzeum, od Antonína Poppa a Bohuslava Schnircha a Poppovými medailony 32 českých králů. Na stěnách chodeb kolem schodiště jsou nástěnné obrazy 16 českých hradů a památných míst od Julia Mařáka a Bohuslava Dvořáka. Panteon o rozloze 400 m2, krytý skleněnou kupolí, je reprezentační místností budovy. Slouží slavnostním příležitostem. Na stěnách jsou čtyři obrazy významných dějinných událostí: Libušino poselství a Svatý Mětoděj překládá Písmo (autor František Ženíšek), Založení Karlovy univerzity a J. A. Komenský v Amsterodamu (Václav Brožík). Alegorie Vědy, Pokroku, Umění a Inspirace maloval Vojtěch Hynais. Kromě bronzových soch Komenského, Palackého, Hraběte Clam-Martinice a Kašpara ze Šternberka je zde 31 byst českých národních velikánů od předních sochařů (Antonín Popp, Bohuslav Schnirch, Ladislav Šaloun, Stanislav Sucharda, Jan Štursa, Čeněk Vosmík a další).

Majitelem muzea byla až do roku 1934 Společnost Vlasteneckého muzea v Čechách, založená roku 1920. Od roku 1922 nese muzeum své dnešní jméno. V r. 1934 přešlo muzeum do vlastnictví a správy Země české, v roce 1949 bylo převedeno do vlastnictví státu.Budova Národního muzea je národní kulturní památkou.

Zobrazit na mapě

Kontakty

Václavské náměstí 68
Nové Město
11579 Praha 1

+420224497111
http://www.nm.cz
nm@nm.cz

„Aktualizovaný seznam zapojených ubytovacích zařízení pro rok 2021 bude zveřejněn v průběhu měsíce června, s ohledem na aktuální situaci. Děkujeme za pochopení.“